SIK SORULAN SORULAR

Derneğimiz bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kurumsal ve bireysel farklı destekçilerimiz/bağışçılarımız var. En Büyük destekçimiz cömert Halkımız'dır. Şahinbey Belediyesi, İslamic Relief Worldwide büyük bağış yapan kurumlar. Bunun dışında küçük miktarlarda bağış yapan kurumlar ve pek çok bireylerde derneğimizin projelerine destek vermektedir.

Dernek Merkezimiz Gaziantep’te  bulunmakta olup, Adana, Batman, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Siirt/Kurtalan, Şanlıurfa/Viranşehir/Siverek’te temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Halkımızdan aldığımız güç ile büyümeye devam ediyoruz.

Derneğimiz yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir.

Yedi Başak, bugüne kadar ihtilaf veya şüphe doğuracak hiçbir proje ve faaliyetin içerisinde yer almamış, tüm bağışçıları ve gönüllülerinin duyduğu güvenle kısa sürede ülkemizin öncü kuruluşları arasında yer almayı başarmıştır. Ayrıca derneğimiz faaliyetleri ve mali hareketleri İçişleri Bakanlığı ve İlgili Dernekler Müdürlüğünce, ayrıca bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetleri yürütmektedir. Yedi Başak, savaş ve doğal afet yaşanan kriz bölgelerine yardım ulaştırmakta olup. Bu coğrafyalarda yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yurt içinde doğal afet, fakirlik vb. sebeplerle sıkıntı yaşayan insanlara da yardım edilmekte ve düzenli olarak gıda, giysi ve ilaç yardımları yapılmaktadır.

Derneğimizin herhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Yedi Başak Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği 2016 yılında kurulmuştur. Derneğimiz bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın Türkiye’de ve Dünya’da 3 kıta 15 ülkeden fazla çalıştığı bölgelerde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak üzere çalışmaktadır.

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat Yedi Başak görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve Yedi Başak  görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları peryodik zamanlarda denetlemektedir.

İslam dinine göre; Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

İslam dinine göre; Sadaka, zekâttan daha geniş olarak Allah (c.c.) için gönüllü olarak yapılan her türlü bağış ve infakı içermektedir. Özelde zekât, genelde ise sadaka İslam'ın, bireylerin ve toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamada sosyal yardımlaşma aracı olarak devreye soktuğu ekonomik bir sistemi de ifade etmektedir.

Sadaka-i cariye, adından da anlaşılacağı üzere bir ırmağın akışı gibi akışı devam eden sadakalar için kullanılır. Vakıf kurma, cami, sebil, çeşme, köprü, medrese yaptırma vb. istifade ettikçe hayrı akmaya devam eden tasadduklar buna örnektir.

Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

Hayır kurumlarına verilen bağışlar sadaka/sadaka-i cariye sayılırlar ve veren insanlar ecir alır. Hayır kurumları da hayra vesile olmanın ecrini alır. Hayır kurumlarının açtırdığı su kuyuları, yaptırdığı müesseseler, hayırları ulaştırmak için aldığı arabalar, insanları tedavi için kurduğu müesseseler sadaka-i cariye çerçevesi içindedir.

Asıl olan kişinin üzerine terettüp eden zekâtı ödemesidir. Bu itibarla, zekât bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir.

Zekât, bizzat elden verilebileceği gibi, vekâlet veya havale yoluyla da verilebilir. Burada önemli olan, zekâtın alacak kişiye ulaşmasıdır.

İslam dinine göre; Belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir. Mali ibadetlerden biri olan zekât, İslam'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de ''Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin''... (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); ''Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.'' (Tevbe,9/103) buyrulmaktadır.

Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekât konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Zekâtın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse vakti gelmeden önce de nisap miktarına ulaşan malının zekâtını verebilir.

Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. Ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, vakıf, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlarda projeler uygulamaya devam etmektedir Yurt içinde aile tespit ekiplerimiz tarafından daha önceden belirlenen aileler dağıtımlarlar yapılırken, yurt dışında ise partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır.

Yedi Başak'ın dağıtım programında ilk sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, engelliler ,toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, kuran kurslar ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

Kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimleri de yapılabilmektedir. Kestirmenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Son zamanlarda halkımız arasında yaygınlaşma eğilimi gösteren ve ''ölü kurbanı'' veya  ''kabir kurbanı'' diye isimlendirilen bir kurban çeşidi dinen yoktur. Ancak ölmüş birisi adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet eden kişinin bıraktığı miras yeterli ise, mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir.

Vasiyeti yoksa, ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekmez. Ancak bir kimse, sevabını ölmüş anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlamak üzere kurbanını çeşitli hayır kurumlarına veya fakir ve muhtaç kişilere bağışlayabilir.

Kurban bedelinin altında verilecek miktar bir kurban bedeli için yeterli olmayacaktır.

Evet, kurban videosunu kurban organizasyonu tamamlandıktan sonra bölgelerden dönüş yapan görevlilerimiz  beraberinde getirdiği digital(çekim arşivi) medya birimine teslim eder.

Medya birimi gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra bağış formunda belirtilen cep telefonu numarasına Sms olarak gönderir. Sms de belirtilen Linkten kesim videonuzu izleyebilir, cep telefonunuza indirebilir veya arkadaş gruplarınızla paylaşabilirsiniz.

İyilikseverler kurbanlarını Yedi Başak'ın belirlemiş olduğu ülkeler içerisinden diledikleri yerde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi Yedi Başak yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

Kurban bağışları, bayramın 2'nci günü saat 17.59'a kadar yapılabiliyor.

Derneğimiz, bağışladığınız kurban hissesinin tümünü ihtiyaç sahiplerine pay etmektedir. Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.

Bir kurban hissesinin bölgelere göre değişiklik arz etmektedir. Güncel şartlara göre Fiatlar güncellenmektedir. 

Yedi Başak kurban fiyatlarını nasıl belirliyor?

Kurban fiyatları, dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimi bölgelerde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğinden Yedi Başak , stratejik olarak bütün bölgelerden kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat belirlemektedir. 

Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu halde kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış alamayacak veya çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne ulaştırırlar.

Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere Yedi Başak'a başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.

Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamamlanmaktadır. Kurban yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Fıkhi hükmü ister vacip ister sünnet olsun; kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilir; kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş olmaz. 

Şüphesiz Allah Teala’nın rızasını kazanmak niyetiyle fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman'ın önemli vazifelerinden biridir. Ancak bu iki ibadetten birinin diğerinin alternatifi olarak sunulması dinî açıdan doğru değildir.

Derneğimiz kurban çalışması yaparken yapılanın bir ibadet olduğunu ve Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olmayı hedeflemiştir. Mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunmak ve Bölgelerdeki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilmeye çalışıyor.

Bölgelerdeki gelişmeleri  yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme. Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever insanların bilgisine sunabilmeyi hedefliyoruz.

Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisi Yedi Başak İnsani Yardım Derneği  tarafında  cep telefonlarına gönderilen kısa SMS vasıtasıyla öğrenebilmektedirler.

Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından dernek merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir.

Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölgeler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum olmasıdır.

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler  öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Bağışlarınızla açılan su kuyularının denetim ve takibi ekiplerimiz tarafından yapılır. Su kuyusu açılan bölgelerde sorumlu kişiler belirlenir ve arıza durumunda müdahale edilir. Su kuyularının herhangi birinden arıza bilgisi ulaştığında, tamirat ve benzeri sorumluluklar yerine getirilir. Yapılan denetimler sonucu 3 yılı aşmış olan su kuyularında tespit edilen arızalar için tamirat projeleri yapılır.

Özellikli su kuyuları, sadece su kuyusu açmanın ihtiyaçları karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda inşa edilir. Bu kuyular çoğu zaman depo, tesisat, ara malzemeler, taşıyıcı motorlar ve benzeri ekipmanlarla bütünleşik olarak inşa edilir.

Kimi zaman bir yetimhanenin banyo, kimi zaman bir caminin şadırvan, kimi zaman tarım arazisinin sulama ihtiyacını veya farklı zorlukları gideren bu yapılar, bölgedeki ihtiyacı tek seferde ve tümden karşılamak için yapılır. Özellikli su kuyularının durumları ve maliyetleri her seferinde farklılık gösterse de en çok ihtiyaç duyulan projeler arasında yer alır.

Arsenik, siyanür gibi maddelere bağlı herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşılmaması için açılan her kuyudan su örnekleri alınır ve laboratuvar ortamında su analizi yapılır. Rapor sonucuna göre çıkacak su uygunsa su kuyusu kullanıma açılır.

Su kuyusu çalışmaları yaklaşık 1-3 ay sürmektedir. Bölge ve o bölgeden yaşanabilecek sıkıntılara göre bu süre değişiklik gösterebilir.

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Yedi Başak olarak dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu veya özellikli su kuyusu açmak geliyor.

Yedi Başak'ın su kuyusu açtığı ülkeler ihtiyaca göre belirlenir. Bu kapsamda; Çad, Gana, Kamerun, Nijer, Senegal, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Nijer, Nijerya, Gazze ve Yemen Yedi Başak'ın su kuyusu çalışmaları yaptığı bölgelerdendir. Derneğimiz zaman zaman ülke ve bölgelerde değişiklik olabilir. Su kuyusu açtırmak için bölge seçimi yapmadan önce 553 886 7777 numaralı telefonu arayarak yetkili Yedi Başak personeli ile irtibata geçmeniz gerekir.

Genç Yedi Başak gönüllü formunu doldurabilir ve sizinle irtibata geçmemizi sağlayabilirsiniz. Yedi Başak dernek merkezimize veya temsilciliklerimize gelip bizzat tanışabilir, faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 553 886 7777 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Üniversitelerdeki gönüllü ekiplerimiz eğitici çalışmalar, sosyal-kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri üretme gibi birçok etkinlik yapıyor. Genç Yedi Başak olarak organize ettiğimiz kamplarda eğitim ve sosyal-sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Lise ve üniversite öğrencileriyle çalışmalar yapılmaktadır.

Genç Yedi Başak çalışmalarındaki ana hedef, gençlere din, dil, mezhep ve ırk ayrımı gözetmeksizin daima mağdur ve mazlumların yanında, adaletin ve iyiliğin hâkim olması için çalışma gayretinde olan donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Yedi Başak faaliyetlerinde gençlere önem vermektedir. Ortaöğretim öğrencileri, üniversiteliler, öğretmen ve velilerin teşvikiyle derneğimizin projelerine destek olmak için öğrenciler kendi imkânları ile birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyor. Gençlerin gönüllülük esasına göre yaptığı bu faaliyetlerin düzenli, planlı, programlı, devamlı hale gelmesi sağlamaktadır.

Bilgilendirici seminerler, konferanslar, kitap okuma etkinlikleri, film okumaları, manevi sohbetler, tarihi geziler, doğa kampları gibi çeşitli etkinlikleri kapsayan çalışmalarımız bulunmaktadır.

Kadın kolları çalışanları kendilerine iyiliği dert edinmiş gönüllü çalışanlardır. "Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler" (İnsan Suresi 8.ayet) Ayeti şiarıyla insanlık için çalışan kadınlar ve gençlerden oluşan bir çalışma düsturumuz var. Yedi Başak Kadın Kolları maddi manevi hayatımızdaki statüleri kaldırma ve beraber birlik olabilmeyi kazandırır. Bireyselleşen ve yalnızlaşan bir dünyada yaşayan insanlar bu çalışmanın içinde başkası için koşturmanın yüreğine iyilikle dokunabilmenin tadına varacaktır.

Kadınlara yönelik çalışmalarımız özellikle yetim aileler üzerinden yapılıp, bizden insani yardım alan annelerimize aile-çocuk eğitimleri planlayıp bunu belli periyotlarla seminer halinde gerçekleştiriyoruz. Annelerimize bu tür eğitimler verirken çocuklarımızla da değerler eğitimi kapsamında "Kardeşlik Buluşması" adıyla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalar onları  manevi anlamda eğitirken diğer yandan da sosyalleştirmekte , moral ve motivasyonlarını artırmaktadır. Kadın kolları olarak kurumsal anlamda işimizi daha profesyonelce yapmak adına eğitim alıyoruz ve bu eğitimlerimiz zaman zaman belli periyotlarla devam edecektir.

Genç Yedi başak-Kadın- olarak gençlerle Kardeşlik Buluşmalarını planlayıp koordinesini yürütürken ayrıca her ay kitap tahlili yaparak gençlerle kardeşlik bağımızı canlı tutarak bir araya geliyoruz.2019 yazında ilkini gerçekleştirdiğimiz İslam Coğrafyaları kampımız da genç kardeşlerimize yönelik bir eğitim programı uygulayıp İslam Ülkeleri hakkında daha bilinmeyen yönlerle ülkeleri incelemeyi amaçladık. Bunu her yaz yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Liselerdeki gönüllü ekiplerimiz, eğitici çalışmalar, sosyal-kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Liseli gönüllülerimiz kaynaşma kamplarında bir araya gelerek hem eğitici hem de sosyal-kültürel anlamda birçok faaliyet gerçekleştirmektedir.

Derneğimizin 9 bölgede temsilciliği bulunmaktadır.

Temsilciliklerimizin bulunduğu bölgeler; İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Kızıltepe, Siverek, Kurtalan.

Dernek merkezimiz ise Gaziantepte bulunmaktadır

Yedi Başak Kadın Kolları’na dil, ırk, yaş gözetmeksizin üretmeyi seven, aktif, kendini iyi ifade edebilen, gelişmeye açık, derdi insanlık olan her kadın katılabilir. Çünkü bir toplumun düzelmesi ve kalkınmasında kadın çok önemli bir yerde durmaktadır. Bizde bu şuurla insani çalışmalarda kadınların da olması gerektiğini düşünerek her kadını bu alanda gönüllü olmaya davet ediyoruz.

Evet ulaştırılıyor. Bu süreç, derneğimiz belirlediği aylar içerisinde nihayete eriyor. Bağışınızı yaparken e-posta adresinizi bıraktığınız takdirde size e-posta ile hasta bilgileri ve fotoğrafı gönderiliyor.

Derneğimiz,insanların en çok yardıma ihtiyacı olan olağanüstü zamanlarda başta acil gıda yardımı, giyecek, temiz içme suyu, kadın ve çocuklar için hijyen paketleri, yatak ve battaniye temin etmeyi, güvenli bölgeler için çadır, prefabrik barınak ve kamplar kurmayı, mazlum ve mağdurların en zor ve en yardıma ihtiyaçları olan zamanlarda onlara destek olmayı vazife edinerek çalışıyoruz.

Evet mümkün. 0 553 886 7777  numaralı telefondan bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Derneğimiz katarakt çalışmalarını partner kuruluşlar vasıtasıyla yürütmektedir. Dilerseniz derneğimiz ile irtibata geçip katarakt ekibi oluşturulup, projenin uygulanacağı ülkelerden gerekli izinler alındıktan sonra ameliyatlara katılabilirsiniz.

Katarakt ameliyatı, modern katarakt cerrahisi olan FAKO yöntemi ile 15 dakika süren bir operasyondur. Çocuk veya yaşlı katarakt hastalarının ameliyatlarında teknik olarak bazı faklılıklar olmakla birlikte katarakt ameliyatında yapılan işlem, kataraktın alınıp yerine suni bir göz içi merceği yerleştirilmesinden ibarettir.

Her bir göz ameliyatı 500 TL maliyetle yapılmasına karşın, daha düşük miktardaki katarakt havuzuna dilediğiniz miktarda bağışta da bulunarak sevdiklerini görmesini  sağlayabilirsiniz.

Katarakt, çoğunlukla iki gözü de etkileyen bir rahatsızlıktır. Bazen her iki gözde birlikte başlar ve birlikte ilerleyerek her iki gözün de eşit derecede etkilenmesine sebep olur. Bazen de katarakt tek gözde başlar.

Katarakt ameliyatı, modern katarakt cerrahisi olan FAKO yöntemi ile 15 dakika süren bir operasyondur. Çocuk veya yaşlı katarakt hastalarının ameliyatlarında teknik olarak bazı faklılıklar olmakla birlikte katarakt ameliyatında yapılan işlem, kataraktın alınıp yerine suni bir göz içi merceği yerleştirilmesinden ibarettir.

Afrika’da sıcak hava, beslenme, hijyen, temiz su yetersizliği ve iklim şartları sebebiyle pek çok insan genç yaşta katarakt olarak görme yeteneğini yitirmektedir. Göz doktoru sayısının yetersizliği de buna eklenince özellikle kırsal kesimlerde birçok hasta, ameliyat olamadan karanlığa mahkum yaşamaktadır.

Gözümüzün renkli tabakasının hemen arkasında bulunan ve normalde şeffaf bir mercek olan lens tabakasının herhangi bir nedenle saydamlığını kaybederek bulanıklaşmasına, gözün önünde görme netliğini bozan bir sis perdesinin oluşmasına katarakt denir. Kataraktlı gözlerde görme bulanıklığı, kataraktın derecesine göre, az bulanık görmeden başlayarak sadece ışık görecek dereceye kadar çok değişik seviyelerde olabilir. Tüm dünyada en çok görülen körlük nedeni olan katarakt, tedavi edilebilir bir görme kaybıdır.

Katarakt sadece yaşlılara özgü bir hastalık değildir. Bebeklik ve çocukluk çağında da katarakt görülebilir.

Kataraktın en önemli nedeni yaşlılıktır. Bilhassa 60 yaşından sonra oldukça yaygın olarak görülen kataraktın, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Ayrıca göz travmaları, daha önce geçirilen göz tansiyonu, göz içi iltihabı gibi göz hastalıkları ya da ameliyatları, şeker hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar, hipertansiyon, uzun süre kortizonlu ilaç kullanımı, ışın tedavisi, C vitamini eksikliği, kötü beslenme, ultraviyole ışınlarına,temiz su olmayışı, hijyen yetersizliği veya uzun süre şiddetli ışığa maruz kalmak, sigara, alkol, zararlı kimyasallar ve radyasyon da kataraktı tetikleyen sebeplerdendir.

Katarakt tedavisi cerrahidir; ameliyat dışında herhangi bir tedavi şekli maalesef mevcut değildir.

Evet verebilirsiniz.

Yedi Başak, 2019 yılı itibariyle hayır sahiplerinin destekleriyle her yıl en az 2 ülkede gerçekleşen sünnet organizasyonları çerçevesinde 500'e kadar çocuk sağlıklı şekilde sünnet edilmektedir.

Organizasyonumuz tamamlandıktan sonra, sağlıklı sünnet olmasına vesile olduğunuz çocuğun resmini whatsapp üzerinden gönderiyoruz.

Yetim çocuğumuzun temel ihtiyaçları olan eğitim, sağlık, gıda ve giyim alanındaki gereksinimleri bir nebze de olsa karşılanıyor.

Bir yetim için aylık sponsorluk bedeli 250 liradır. Bir yetime desteğe başlandığında en az 1 sene boyunca bu desteğin devam etmesi talep ediyoruz. Ancak düzenli olarak bir yetimin bakımını üstlenmeyip yaptığı yardımların tüm yetim çalışmaları için kullanılmasını isteyen bağışçılarımız Yetim Yardım Havuzu’na imkânları ölçüsünde diledikleri miktarda bağışta bulunabilirler. Yetimler için bağışta bulunmak için tıklayınız.

Yetim Hamilik linkine tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Başvuru formunu doldurduktan sonra ilk 250 liralık bağışınızı yatırarak bir yetime hamisi olabilirsiniz.

Bölgelerdeki dağıtım şartlarından dolayı gönderim pek mümkün olmuyor fakat derneğimiz  yetim destekleme havuzundan(fon) yetimler için belli dönemlerde toplu gönderim yapabiliyor. Dilerseniz yetim destekleme havuzuna bağış yapabilirsiniz.

Evet dilediğiniz zaman farklı ülke ve bölgeden yetim seçebilir veya sayısını artırabilirsiniz. Detaylı bilgi için 552 778 59 77 numaralı kurumsal hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği destek kapsamına aldığı yetim çocuk; Türkiye'de ve dünyada savaş, işgal, doğal afet, kronik yoksulluk, hastalık, kaza gibi sebeplerle babasını veya anne-babasını kaybetmiş olan, bir yakını yanında veya yetimhanede barınan çocuktur.

<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>